Om SAFE-CARE

Safe-Care är ett företag som drivs av personer med lång erfarenhet av arbete relaterat till vård och skydd samt personer med erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin och den ideella kvinnojoursrörelsen för vård och skydd av personer utsatta för våld, hot och kränkningar.

Historiskt sett sköts de flesta skyddade boenden av ideella föreningar. Då samhällssituationen förändrats har kvinnojourerna fått ta emot svårare fall och en ökad generell hotbild och mer komplexa trauman. Det finns även flera grupper i samhället som utsätts för hot och våld och därmed flera grupper som behöver hjälp. I och med detta såg vi ett behov av att skapa en organisation som fokuserar på struktur, transparens och säkerhet. Vi är måna om att verka för varje individs och organisations psykosociala hälsa, rättigheter och frihet från våld.

Personalen har akademisk utbildning eller motsvarande yrkesutbildning och lång erfarenhet av skydd och vård av våldsutsatta.

Organisationen bygger på Nash teorier om jämvikt och balans, vilket innebär att vi tillsammans arbetar för att nå gemensamt uppsatta mål om etik, förutsägbarhet, kontinuitet och säkerhet. Läs vidare om vår värdegrund, vision och mision.

För referenser maila info@safe-care.se