vårt arbetssätt

Vi arbetar efter beprövade metoder. Samtlig personal har lång och gedigen erfarenhet av både psykiatrisk behandling av trauma och omhändertagande samt arbete inom den ideella kvinnojoursrörelsen.

Vi kan idenifiering och omhändertagande av trauma, våld i nära relation och kollektivt våld. Vi har även fokus på personlig inre och yttre säkerhet vilket för oss är förutsättningen för att kunna bygga ett liv i frihet utan våld, hot och beroende.

Vi hanterar  olika former av påverkan på personlig identitet och integritet. Vi strävar efter att varje person har rätten till makt över sin egen person både gällande exempelvis sociala medier och hantering av id-handlingar. Vi stärker sedan kontrollen över försörjning i form av kontakt med berörda myndigheter i fall där hjälp och stöd behövs och ser till att personen själv säkrar sina ekonomiska tillgångar och förutsättningar. Ytterligare stöd och insatser läggs naturligtvis på hälsa, såväl fysisk som psykisk.  Vi ser till att kontroll och dokumentation av eventuella skador görs, samt ger stöd i den aktuella psykosociala hälsostatusen. Kontakt tas, och upparbetade samarbeten finns, med advokater samt juridiska ombud för att stärka och säkra rättsprocessen.

Gällande säkerhet har vi gedigen erfarenhet och utarbetade säkerhetsrutiner och krisplaner. Vi säkerställer att varje individ kan och känner sig säker i de boenden som är aktuella, har en fungerande kedja av instruktioner vid uppkommen fara och varje individ får utbildning i sin egen inre och yttre säkerhet. Varje person får en egen hot och riskbedömning inklusive nätverksöversyn för att identifiera både potentiella hotfulla situationer likväl som säkra platser. En individuell plan görs för varje person specifikt. Vi tillhandahåller avancerade personlarm vid behov. Vi har även upparbetade relationer med både säkerhetsbolag samt polisens brottoffersamordning.

Vi arbetar nära och intensivt med skyddspersoner och har ständig telefonjour vid eventuella frågor, kriser eller andra uppkomna situationer. Vi arbetar parallellt med att stärka individen för att nå sin fulla potential och förmåga till ett självständigt liv utan hot, våld och beroende. I detta arbetar vi intensivt med att hantera tidigare truaman/våldshändelser/hot.  Vi lämnar skriftliga uppdateringar av handlingsplaner till uppdragsgivare enligt överenskommelse.